BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Club neve: "Baranyai Camping Club" ( a továbbiakban: Club )

2. Az Egyesület székhelye: 7621 Pécs, Búza tér 8.

3. Az Egyesület önkéntes alapon szerveződő, önkormányzati elven működő, nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet.

4. Az Egyesület nem végez politikai tevékenységet, és politikai pártokat nem támogat.

5. Az Egyesület működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból és szűk körben végzett gazdasági tevékenységéből fedezi.


II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI

1. Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.

Az Egyesület elsődleges célja: 
a. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a kempingezésen keresztül európai tájak, hazai tájegységek megismerése.
b. Programok szervezésével elősegíteni az emberi és baráti kapcsolatok kialakulását, ápolását, a kulturális művelődést, a szabadidős sporttevékenységek fellendítését.
c. A rendezvények alkalmával a tagság és a rendezvény résztvevői számára olyan kedvezményeket biztosítani, melyeket egyénileg tagjai elérni nem tudnak.
d. Kapcsolat kiépítése és ápolása az országon belül és kívül működő campingekkel.
e. Kapcsolat kiépítése és ápolása az országon belül és kívül működő hasonló profilú egyesületekkel, klubokkal.
f. Információk begyűjtése, tagjai felé továbbítása a belföldi és külföldi üdülési és campingezési lehetőségekről, programokról.


III. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE


1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, jogi személy, illetve ez utóbbi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki az Alapszabályt, az Egyesület céljait elfogadja, az alapszabályt aláírja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében való közreműködésre és a tagdíj megfizetésére, és akit az Egyesület Elnöksége az Egyesület tagjai sorába felvesz. A tagsági viszony elnyerése az Egyesület felé benyújtott írásbeli tagfelvételi kérelemmel kezdeményezhető. A tagfelvételi kérelemről az Egyesület Elnöksége a Közgyűlést tájékoztatja. A tagfelvételi eljárás a tagfelvételi kérelem kitöltésével és a tagdíj befizetésével kezdődik.
A tagfelvételről az Elnökség dönt, a tagsági viszony az Elnökség elfogadó határozatának időpontjában kezdődik.

 

2. A tagsági viszony megszűnik:
a. a kilépésnek az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentésével, annak átvételi napjával,
b. a tag kizárásával,
c. a tag halálával.

3. A tag kizárása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, határozatát titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Közgyűlés a tagot az egyesületből akkor zárhatja ki, ha:
- a tag az alapszabályban foglalt kötelezettségét szándékosan, súlyosan megszegi
- olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együttműködést, az Egyesület céljainak megvalósítását nagymértékben veszélyezteti
- az éves tagdíjat nem fizeti meg, és kötelezettségének a IV pontban írtak alapján sem tesz eleget
- az Egyesületen belül politikai tevékenységet folytat

A tag kizárásáról az Elnökség indítványára a Közgyűlés dönt. Az Elnökség a tényállást és a kizáráshoz vezető okokat az érintett taggal írásban, a Közgyűlési meghívó elküldésével egyidejűleg közli. Az érintett tag a kizárásról határozó Közgyűlésen ezekre nyilatkozatot tehet, illetőleg az írásbeli közlés kézhezvételétől számított 10 napon belül írásbeli védekezést nyújthat be az Elnökséghez, melyet az Elnök a kizárásról határozó Közgyűlésen ismertet.
A kizárásról a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Határozatát a kizárt taggal írásban 15 napon belül írásban közli. A határozatot a kizárt tag - az Etv. 10. § /1/ bekezdése alapján - a tudomására jutástól számított 30 napon belül a Baranya Megyei Bíróság előtt megtámadhatja.

IV. TAGDÍJ

A tagdíj mértékét évente a Közgyűlés állapítja meg, melyet a tagok évente, március 31. napjáig kötelesek megfizetni az Egyesület részére. Az aktuális tagdíj mértékét a melléklet tartalmazza. A folyamatosság megszakítása esetén, annak visszaállítása érdekében regisztrációs díjat kell fizetni, melynek mértékét évente a Közgyűlés állapítja meg. Az a tag, aki az esedékes tagdíjat a határidőig nem fizeti meg, május 31.-ig írásbeli felszólítást kap az elmaradt tagdíj befizetésének a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belüli pótlására, a következmények ismertetése mellett. A tag a második írásbeli felszólítást október 31.-ig kapja meg, melyet az Alelnök küld meg részére. Ha a tag a második felszólítás kézhezvétele után sem fizeti meg 15 naptári napon belül a tagdíjat, illetve nem tesz nyilatkozatot a kilépésről, úgy a Közgyűlés a tagot az Egyesület soraiból határozattal kizárja, s erről a tagot írásban értesíti. Tartós távollét, akadályoztatás esetén ( pl. tartós külföldi munkavégzés) a tag írásban kérheti a tagság megtartása mellett a tagdíjfizetés szüneteltetését.

V. A TAGOK FŐBB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Egyesület tagja jogosult:

a. Az Egyesület céljai-és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni. A Közgyűlésen minden tag azonos szavazati joggal rendelkezik, melyet csak személyesen gyakorolhat.
b. Az egyesület rendezvényein, programjaiban, összejövetelein részt venni.
c. Választani, továbbá választatni magát az Egyesület tisztségeibe.
d. Jogosult az Egyesület működésével kapcsolatban írásban vagy személyesen felvilágosítást kérni.
e. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba korlátozás nélkül betekinteni.
f. A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
g. Kiskorú tagok csak az életkori sajátosságoknak megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre választhatóak, de Ők maguk mindig választhatnak

2. Az Egyesület tagja köteles:

a. az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket betartani,
b. a szervezeti életben részt venni, tisztségbe való megválasztása estén ezt legjobb képességei szerint ellátni.
c. A tagdíjat évente március 31.-ig megfizetni.

3. A Tag az Egyesület céljainak meghiúsítására vagy korlátozására irányuló, vagy a célok megvalósítását akadályozó tevékenységet nem fejthet ki.


VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE


1. Az Egyesület szervei: 
I.) a Közgyűlés,
II.) az Elnökség.

I. A KÖZGYŰLÉS.

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.

2. A Közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a tagok fele + 1 fő jelen van.

3. Évente egy alkalommal az Egyesület rendes közgyűlést tart. A tagok egyharmadának - az ok és a cél megjelölésével történő - írásbeli kívánságára, vagy bármely tisztségviselő indítványára rendkívüli közgyűlést kell tartani. Az Egyesület törvényes működése helyreállítása céljából a bíróság az ügyész keresete alapján összehívhatja a Közgyűlést.

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A tagokat a Közgyűlésre a napirend közlésével, a döntéshez szükséges információk megküldésével kell összehívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 naptári napnak kell eltelnie.

4. Ha Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

5. A megismételt Közgyűlést a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A tagokat írásban figyelmeztetni kell, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

6. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza közgyűlés helyét, időpontját, a határozatképesség megállapításához szükséges jelenlévők nevét- mellékelve a jelenléti ívet-, tartalmazza továbbá, a megtárgyalt napirendi pontokat, a hozott döntések tartalmát, valamint a döntést támogatók és ellenzők arányát.

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b. az éves költségvetés és az éves átfogó programtervezet meghatározása.
c. az Elnökség évi beszámolójának elfogadása,
d. az Elnökség titkos szavazással való megválasztása,
e. választott tisztségviselők visszahívása,
f. a Tag kizárása,
g. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének és feloszlásának kimondása.
h. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Titkos szavazás szükséges:
- tisztségviselők megválasztása esetén
- fegyelmi kérdésekben
- személyi kérdésekben


Bármely más esetben, ha a titkos szavazás igénye felmerül, a titkos szavazás elrendeléséről a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
A Közgyűlésen minden jelenlévő tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén a kérdést ismét szavazatra kell bocsátani, s ismételten szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

II. AZ ELNÖKSÉG:

1. Az elnökség tagjai: az Ügyvezető elnök (továbbiakban Elnök) az Alelnök, és a tagság által választott 7 fő Elnökségi tag, összesen 9 fő.

2. Az Elnökséget 4 éves megbízással a Közgyűlés választja.

3. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a. Döntés minden olyan ügyben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe- így a visszahívási javaslat Közgyűlés elé terjesztéséről
b. Két Közgyűlés között az egyesület működésének irányítása.
c. Az éves költségvetés és a beszámoló értékelése.
d. Más belföldi- és külföldi szervezetekkel való együttműködési megállapodás megkötése.
e. A Közgyűlés előkészítése, összehívása.
f. A Közgyűlés határozatainak végrehajtása.
g. Az Egyesületet a hatóság felé, és harmadik személy felé önálló aláírási joggal az Elnök, - akadályoztatása esetén megbízással- az Alelnök képviseli.
h. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök és az Alelnök együttesen gyakorolja.
i. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja, valamint ha az Elnökségi tagok egyharmada a cél megjelölésével kezdeményezi.
j. Az ülés határozatképes, ha az Elnökön - akadályoztatása esetén az Alelnökön - kívül az Elnökségi tagok közül legalább 4 fő jelen van. Tehát az elnökség 5 fő jelenléte esetén határozatképes.
i. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazati többséggel hozza. Minden jelenlévő tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén a kérdést ismét szavazatra kell bocsátani, s ismételten szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
k. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az Ügyvezető Elnök, (Alelnök), és még egy kijelölt személy hitelesít.
l. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon a meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt.


II/a. Az ÜGYVEZETŐ ELNÖK jogai és kötelességei:

1. Az Elnök képviseli az Egyesületet és irányítja az Elnökség munkáját.
2. Összehívja az Elnökség üléseit. Intézkedik az éves költségvetésnek és az éves beszámolójának elkészítéséről.

a.) utalványozási joggal rendelkezik,
b.) a munkáltatói jogot gyakorolja.

3. Akadályoztatása esetén - megbízással - az Alelnök helyettesíti és képviseli az Egyesületet.
4. Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések és határozatok jegyzőkönyveinek nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
5. Az Egyesület programjainak szervezése, az információk beszerzése,
6. Az Egyesület iratainak, levelezéseinek, okmányainak irattározása, megőrzése,
7. A programok levezetése, adminisztratív teendők elvégzése,
8. Az Egyesület pénzállományának kezelése, tagdíjhátralékok kezelése
9. A számlák kezelése és nyilvántartása, számlák hitelességének ellenőrzése, pénztárkönyv vezetése,
10. Az adminisztrációs feladatok ellátásában segítséget is igénybe vehet.


II/b. Az ALELNÖK jogai és kötelességei:

1. Az Elnök akadályoztatása esetén az elnökségi ülésen az Elnök helyettesítése.
2. Az Elnök akadályoztatása esetén, - megbízással - az Alelnök helyettesíti és képviseli az Egyesületet, az Elnök 3 hónapon túli akadályoztatás esetén azonban a teljes körű helyettesítéshez a közgyűlés jóváhagyása szükséges.


A választott tisztségviselők visszahívása:

Az egyesület bármely tagja visszahívásra okot adó körülmény esetén az egyesület Elnökénél - Elnök visszahívására irányuló eljárás esetén az Alelnöknél - írásban, az ok megjelölésével kezdeményezheti az egyesület Elnökének, Alelnökének, bármely Elnökségi tagnak a visszahívását.

A kezdeményezésről az Elnökség az e célból összehívott elnökségi ülésen, nyílt szavazással határoz. Az érintett tag a visszahívás kérdésében nem szavazhat, a határozatképesség számításánál őt figyelmen kívül kell hagyni. 
Az e célból összehívott elnökségi ülésen az érintett tisztségviselőt a kérdésben meg kell hallgatni. Az előterjesztés elhatározásáról az elnökség nyílt szavazással határoz, 5 támogató szavazat esten a Közgyűlésnél kezdeményezi a választott tisztségviselő visszahívását.
Az elnökségi ülésen született döntésről a kezdeményező tagot írásban kell értesíteni.

A választott tisztségviselő visszahívásáról az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. 
A Közgyűlésen ismertetni kell az elnökségi ülés jegyzőkönyvét, az érintett tisztségviselőt személyesen meg kell hallgatni, majd a kérdést szavazásra kell bocsátani. Az érintett tag a visszahívás kérdésében nem szavazhat, a határozatképesség számításánál őt figyelmen kívül kell hagyni.
A tisztségviselő visszahívása esetén a Közgyűlési döntést tartalmazó jegyzőkönyvet az érintett tisztségviselővel írásban 15 napon belül írásban közölni kell. A határozatot a kizárt tag - az Etv. 10. § /1/ bekezdése alapján - a tudomására jutástól számított 30 napon belül a Baranya Megyei Bíróság előtt megtámadhatja.

Visszahíváshoz vezető okok:
- a választott tisztségviselő az egyesület működésével kapcsolatosan bűncselekményt követ el
- hatáskörét túllépi, az Alapszabályban felsorolt kötelezettségeit szándékosan megszegi
- tevékenységével, nyilatkozataival az Egyesületnek kárt okoz
- személyében az Alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, melyet a tudomására jutástól számított 30 napon belül nem szüntet meg.

 

VII. ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVEK

Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, amelyet a Közgyűlés saját soraiból titkos szavazással választ. Az Elnökség mandátuma 4 évre szól, az Elnökség 9 tagból áll.

VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1. Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásából tevődik össze, továbbá az Egyesület szűk körben a céljai elősegítése érdekében, azokhoz kapcsolódóan gazdasági tevékenységet is folytat.

2. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

3. A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet igénybe venni. E kérdésben az Elnökség dönt.

4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak az esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek. A befolyt bevételeket elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel.

5. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. A tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az éves gazdálkodásról az Elnökség a Közgyűlés számára beszámolót és vagyonkimutatást készít.

7. Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az Alapszabály előírása, vagy a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.

8. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését megállapították, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 


IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

10. Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Ptk. és az Egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

X. ZÁRADÉK

A módosított Alapszabályt, mely a módosításokat kiemelten tartalmazza, az Egyesület Pécsett, 2008. szeptember 27-én tartott Közgyűlésen fogadta el.

Kovács Gábor elnök meghatalmazza dr Garamvölgyi Éva Pécs, Király u. 23. szám alatti ügyvédet ezen okirat megszerkesztésével, ellenjegyzésével és a bírósági eljárásban való képviselettel.


Pécs, 2008. szeptember 30.

-------------------------------- 
Kovács Gábor Elnök

 

 

Szerkesztettem és ellenjegyeztem Pécs, 2008. szeptember 30.
dr Garamvölgyi Éva ügyvéd

Adok-veszek

Képek a BCC életéből

Aktuális idő

2024. július 23.